POSTANOWIENIA OGÓLNE
Polityka prywatności WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna stawia sobie ochronę Państwa danych osobowych jako nadrzędny cel funkcjonowania.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna (dalej: „WIALAN” lub „Administrator”) zmierza do spełnienia wymagań chroniących prywatność i godność każdego Pracownika, Kandydata do pracy, Klienta, Kontrahenta oraz Dostawcy. Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności jako jednej z najważniejszych sfer życia. Przedsiębiorstwo wychodząc naprzeciw tematyce ochrony danych osobowych sporządziło zestaw najważniejszych informacji towarzyszących przetwarzaniu danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Nazwa i dane kontaktowe Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna, z siedzibą w Tarnowie, pod adresem ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów (adres siedziby oraz adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031056, sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 8730224609, numer REGON: 850023098, tel.: (14) 629-30-70,  e-mail: sekretariat@wialan.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iodo@wialan.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora

Podstawy przetwarzania danych osobowych
WIALAN jako Administrator danych przetwarza je w trybie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzane są w celu realizacji następujących zadań:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub w trakcie rozmów telefonicznych;
  • zawarcia i realizacji stosownej Umowy, w tym zagwarantowania najwyższej jakości usług;
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych;
  • przeprowadzania konkursów, których organizatorem jest Administrator;
  • dochodzenia roszczeń i obrony;
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenach należących do Administratora;
  • rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy.

Źródła przetwarzanych danych osobowych
WIALAN jako Administrator danych osobowych może posiadać dane:

  • bezpośrednio od Państwa;
  • od podmiotów współpracujących z Administratorem.

Kategorie przetwarzanych danych
WIALAN w zależności od celu przetwarzania danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencji, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe);
  • dane niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy stronami (zakres danych jest zależny od rodzaju Umowy);
  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi zwrotnej (imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji);
  • dane niezbędne do prowadzenia działań marketingowych (imię, adres e-mail, numer telefonu);
  • wszelkie inne dane osobowe na przetwarzanie których osoba wyraziła stosowną zgodę.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzane przez Administratora podlegają obowiązującym przepisom prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, a także przepisów szczególnych ustala się, że:

  • w przypadku kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody okres ich przetwarzania jest równy okresowi, na który zgoda została wyrażona, a jeżeli zgoda wyrażona została bezterminowo, to przez okres do momentu ustania celu przetwarzania danych osobowych;
  • w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem, okres ich przetwarzania jest równy okresowi, na który została zawarta umowa, a także przetwarzane później przez okres niezbędny do zapewnienia obrony ewentualnych roszczeń;
  • w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, okres ich przetwarzania wynika bezpośrednio z przepisów prawa;
  • w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie odbywa się do momentu ustania celu przetwarzania.

   Po upływie terminów wymienionych powyżej dane mogą zostać przekazane do dodatkowej archiwizacji, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W pozostałych przypadkach, po upływie powyższych okresów przetwarzania dane będą niezwłocznie usunięte, jednakże nie później niż w przeciągu 30 dni od zakończenia okresów, o których mowa powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym procesom profilowania.

Kategorie odbiorców danych
Administrator podczas przetwarzania danych osobowych udostępni je, w niezbędnym zakresie, do przetwarzania swoim pracownikom oraz osobom, z którymi posiada podpisaną stosowną umowę cywilnoprawną.

Administrator może dodatkowo udostępnić Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom. Aby takie udostępnienie było możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, podmioty otrzymujące dane muszą spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • muszą wykonywać w imieniu i na polecenie Administratora danych osobowych usługi, na wykonanie których strony posiadają podpisane stosowne umowy (dane mogą być udostępnione np. podmiotom oferującym hosting usług chmurowych Administratorowi, dostawcy oprogramowania);
  • są uprawnione do otrzymania danych, które są przetwarzane przez Administratora (np. organy podatkowe, policja oraz organy sądowe i administracyjne, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności).

   Administrator nie zamierza udostępniać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie można wykluczyć konieczności przekazania ich poza EOG, jednakże takie przekazanie możliwe jest jedynie do państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z konkretnymi decyzjami Komisji Europejskiej.

   W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się do Administratora w celu pozyskania informacji, jakim podmiotom udostępniane są dane osobowe.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, osobom których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do danych i związanych z nimi informacji, jak również otrzymania kopii, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (prawo dostępu);
  • uzyskania sprostowania danych osobowych, tj. możliwości sprostowania, modyfikacji lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych, nieaktualnych oraz niekompletnych danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego (prawo do sprostowania);
  • żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności gdy (i) nie są one już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone (ii) były przetwarzane niezgodnie z prawem (iii) muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub wreszcie (iv) sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej “prawo do sprzeciwu”) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym). Usunięcie nie może zostać dokonane jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony prawnej w sądzie;
  • uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych co oznacza, że Administrator danych przechowuje dane bez możliwości ich wykorzystania; z uprawienia można skorzystać jedynie wówczas, gdy (i) kwestionują Państwo rzetelność danych osobowych – przez okres niezbędny Administratorowi do zweryfikowania poprawności danych (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia danych (iii) chociaż Administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne aby osoba, której dane dotyczą mogła ustalić, wykonać lub bronić prawa w sądzie (iv) sprzeciwia się ich przetwarzaniu, do czasu sprawdzenia, czy uzasadniony interes Administratora danych ma pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą (prawo do ograniczenia przetwarzania);
  • uzyskania swoich danych osobowych od Administratora przetwarzanych na podstawie zgody, w standardowym formacie, jak również przekazania danych, jeśli jest to technicznie możliwe, bezpośrednio do wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (prawo do przenoszenia danych);
  • odwołania zgody w dowolnym momencie, jeśli została ona wcześniej udzielona na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody);
  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa określoną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu. W takim przypadku Administrator danych powstrzyma się od dalszego przetwarzania chyba, że udowodni istnienie uzasadnionych, istotnych powodów przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw w sądzie (prawo do wniesienia sprzeciwu);
  • złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl/) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych (prawo złożenia skargi).

Zmiany w Polityce
Ciągły rozwój naszej działalności może prowadzić do zmian opisanego powyżej charakteru przetwarzania danych osobowych. W związku z tym polityka prywatności może z czasem ulegać zmianom i uzupełnieniom, również w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce prywatności przekażemy Państwu odpowiednie powiadomienie.

Cookies
W rozdziale przedstawione zostały podstawowe informacje na temat plików „cookies”, które wykorzystywane są na stronie internetowej.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane jedynie na urządzeniach końcowych użytkowników, których celem jest umożliwienie prawidłowego korzystania ze stron internetowych. Pliki pozwalają rozpoznawać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową, dostosowaną do indywidulanych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji z ich korzystania. Pliki używane są w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia poprawę struktur i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies  które wykorzystujemy, można podzielić na dwie główne grupy:

  • sesyjne które są plikami tymczasowymi, pozostającymi na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (w tym przypadku chodzi o przeglądarkę internetową);
  • stałe które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas, zgodny z parametrami albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jeżeli pliki cookies gromadzą w sobie dane osobowe użytkownika, robią to jedynie w celu wykonania określonych funkcji, których realizacja jest niezbędna do właściwego funkcjonowania strony internetowej. Dane zebrane w plikach przechowywane są w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby:

  • blokować automatyczną obsługę plików;
  • informować o każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe.

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google, można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem:

https://www.google.com/ads/preferences/

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów firmy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych jest WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031056; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8730224609; REGON: 85002309800000, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepogrodniczy.pl i numer telefonu: 609 404 791, 14 646 93 39 – zwana dalej „Administratorem”.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@wialan.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

OFICJALNY TEKST ROZPORZĄDZENIA RODO

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie jednej z niniejszych podstaw prawnych:

 1. na podstawie zgody udzielonej przez Państwa;
 2. na podstawie umowy podpisanej z Państwem oraz w związku z czynnościami przygotowawczymi niniejszą umowę;
 3. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta.

Jeżeli podstawę prawną stanowi Państwa zgoda, Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. przesłania do Państwa spersonalizowanej oferty marketingowej,
 2. odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, wiadomości e-mail czy rozmowy telefonicznej;
 3. wystawienia opinii nt. produktów i usług oferowanych przez Administratora;
 4. udostępnienia Państwa danych do partnerów WIALAN.

Jeżeli podstawę prawną stanowi przygotowanie i realizacja umowy, Administrator przetwarza Państwa dane w celu przygotowania umowy i realizacji umowy sprzedaży Państwu produktów z oferty WIALAN.

Jeżeli podstawę prawną stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze, WIALAN przetwarza Państwa dane w celu:

 1. rozliczenia umów (wystawienia dokumentów fiskalnych);
 2. przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy przez okres niezbędny do obrony oraz dochodzenia roszczeń.

Jeżeli podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, WIALAN przetwarza Państwa dane w celu:

 1. realizacji marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
 3. prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenach należących do WIALAN.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania firmy, WIALAN może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, dostawcy oprogramowania, podmioty obsługujące płatności, zewnętrzne biura księgowe, instytucje udzielające kredyty/leasingi itd.

W każdej chwili możecie się Państwo zwrócić do Administratora w celu pozyskania informacji, jakim podmiotom udostępniane są dane osobowe.

 

PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Administrator, podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, może podejmować decyzje na podstawie zautomatyzowanych czynności lub poprzez profilowanie. Jeżeli Państwa dane mają być przetwarzane w taki sposób, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Domyślnie jednak, przetwarzanie danych osobowych nie opera się na profilowaniu oraz na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna z siedzibą przy ul. Hodowlanej 9, 33-100 Tarnów, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, adres e-mail: iodo@wialan.com.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z odpowiedzią na Państwa zapytanie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi przetworzenie Państwa zapytania.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania odpowiedzi, rozwiązania problemu i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu realizacji sprawy.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.