Doradca ds. nawożenia i ochrony roślin PŁD

Opis stanowiska:

 • zarządzanie terytorium sprzedaży
 • realizacja założonych planów sprzedaży
 • wdrażanie polityki handlowej firmy na powierzonym terenie
 • monitorowanie działań konkurencji
 • raportowanie za pomocą wewnętrznego systemu zarządzania sprzedażą

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami
 • bardzo dobre umiejętności organizacji pracy własnej
 • determinacja, kreatywność, odporność na stres
 • prawo jazdy kategorii B
 • dyspozycyjność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie oraz profesjonalne wprowadzenie na stanowisko
 • szkolenia techniczne, produktowe oraz stały dostęp do najnowocześniejszej techniki i wiedzy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Miejsce pracy: wszystkie województwa
Numer referencyjny: Doradca Rolny – województwo:


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

praca@wialan.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


 

Zainteresowanych złożeniem swojej aplikacji na prowadzony aktualnie proces rekrutacji, prosimy o umieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna danych osobowych (w tym wizerunku) zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje zgłoszenie rekrutacyjne w naszej bazie, dołącz dodatkowo treść następującej zgody na przetwarzanie danych w okresie 12 miesięcy:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna na to samo stanowisko albo pokrewne, prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy kalendarzowych”.

 


 

KLAUZULA REKRUTACYJNA

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest szczególnie istotna dla WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna, który jest Administratorem danych osobowych. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania danych osobowych, przygotowaliśmy poniższą informację. Określa ona w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa kandydatów podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna z siedzibą w Tarnowie, pod adresem ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów (adres siedziby oraz adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031056, sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 8730224609, numer REGON: 850023098, tel.: (14) 629-30-70, e-mail: sekretariat@wialan.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iodo@wialan.com.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dodatkowe dane, nieprzewidziane w Kodeksie pracy, a także w przypadku gdy zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane zgodne z katalogiem danych zawartym w Kodeksie pracy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń związanych z prowadzonym procesem rekrutacji oraz obroną przed tymi roszczeniami.
 4. Administrator uznaje, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych zamieszczając je w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i wysyłając na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu rekrutacyjnym, jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne (zgodę można wyrazić także składając określone oświadczenie w formie pisemnej – za co serdecznie dziękujemy).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko pracy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednakże nie później niż 30 dni od daty zakończenia procesu;
  • w przypadku prowadzenia rekrutacji na inne stanowiska w WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, przeniesienia do innego Administratora, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Kodeksu pracy jest nieobowiązkowe ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 8. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może wywoływać negatywnych skutków dla zgłoszenia rekrutacyjnego – brak danych nie może stanowić podstawy do odrzucenia aplikacji.
 9. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano podczas obowiązywania zgody.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie lub w imieniu Administratora, np. dostawcy usług, którzy wspomagają Administratora podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych (dostawcy usług hostingu w chmurze obliczeniowej, dostawcy systemów do zarządzania procesami rekrutacyjnymi oraz dostawcy narzędzi służących do przeprowadzania testów kompetencyjnych).
 11. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom takim jak organy państwowe, jeżeli takowe zwrócą się do Administratora z odpowiednim wnioskiem (np. Sąd, Prokuratura).
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 13. Dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.